Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte van onze gemeente vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Onze kapitaalgoederen faciliteren deze activiteiten. Te denken valt aan wegen, bruggen, lantarenpalen, bomen, speelplaatsen, watergangen, sportvelden, het rioolstelsel en gemeentelijke gebouwen. De gemeente heeft de taak deze kapitaalgoederen te onderhouden. De kwaliteit en het onderhoud van deze kapitaalgoederen is bepalend voor de (jaarlijkse) lasten.

Beleidskader
Bij het in stand houden van de kapitaalgoederen maken we een onderscheid tussen jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De budgetten voor jaarlijks onderhoud zijn per jaar op een gelijkblijvend niveau opgenomen binnen de exploitatiebegroting van het programma. Deze paragraaf richt zich op het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Groot onderhoud vindt plaats om de levensduur van een kapitaalgoed te verlengen. Om het groot onderhoud zonder fluctuaties te bekostigen treffen we voorzieningen. Jaarlijks wordt een evenredig bedrag gestort in de voorzieningen vanuit de exploitatie. De uitgaven voor groot onderhoud in een bepaald jaar onttrekken we uit de voorzieningen. Als kapitaalgoederen aan het eind van de levensduur zijn, vindt een vervangingsinvestering plaats. De kosten van de vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven met ingang van het jaar na realisatie op basis van de levensduur van het nieuwe kapitaalgoed. De afschrijvingstermijnen voor de diverse soorten kapitaalgoederen zijn vastgesteld op basis van de 3e wijziging van de Financiële verordening Wassenaar 2018.

De openbare ruimte van Wassenaar ontwikkelt zich de komende jaren verder naar een steeds
groenere, duurzame, inclusieve en klimaatbestendige leefomgeving. Deze ontwikkeling wordt
vormgeven terwijl er ook gebouwd en onderhouden moet worden. Het huidige beleidskader voor
beheer is vastgelegd in de structuurvisie uit 2017. Er waren daarnaast diverse beheerplannen die aan
vernieuwing toe zijn. In deze plannen is nog weinig aandacht voor actuele beleidsdoelstellingen op het
gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid en inclusie. Er was daarom behoefte aan
een visie, die voor de komende jaren het kader vormt voor het beheer van openbare ruimte. Om deze reden is voor de komende jaren de Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 opgesteld.
De Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 vormt het uitgangspunt bij de totstandkoming van nieuwe beleids- en beheerplannen, waaronder de uitwerking van een integraal beheerplan voor de openbare ruimte.
In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2028 (IBOR-plan) zullen de ambities uit deze beheervisie worden vertaald naar een plan voor de verschillende soorten beheerobjecten om de ambities te realiseren.
Dit zal dan vervolgens verder vertaald worden in diverse uitvoeringsplannen voor beheer en onderhoud.
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2028 (IBOR-plan) legt de verbinding tussen de beleidskeuzes voor de openbare ruimte en de uitvoeringsplannen voor beheer- en onderhoud.
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2028 (IBOR-plan) en de op basis daarvan opgestelde uitvoeringsplannen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 worden opgeleverd en komen dan in de plaats van de bestaande beheerplannen 2021-2023.

Voor riolering zal nog dit jaar het nieuwe Integraal Waterketenplan (IWKP) 2024-2028 ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. Voor vastgoed is het Beheerplan Vastgoed 2021-2024 nog van toepassing.

Overzicht beheerareaal
Hieronder volgt een overzicht van het totale areaal aan kapitaalgoederen openbare ruimte en de van toepassing zijnde beheerplannen:

Tabel 9.1 - Overzicht beheerareaal

Beheerplan

Areaal-gegevens

Kwaliteits-niveau

Toelichting

Wegen
Update
2021-2023

Circa 1.43 km²

B

Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Bruggen
Update
2021-2023

75 stuks

B

Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.

Wegmeubilair
Update
2021-2023

Circa 5.200 verkeersborden

B

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen.

Openbare verlichting
Update
2021-2023

6.716 lichtmasten

B

Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden.

Verkeersregel-
Installaties
Update
2021-2023

11 stuks

B

Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Groen & bomen
Update
2021 - 2023

Groen:
 179 ha

Bomen:
25.850 stuks

B

Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand houden van het openbaar groen.
Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage.

Speelvoorzieningen
Update
2021 – 2023

230 speeltoestellen

B

Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitgangspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale en uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken.

Oppervlakte water
Update
2021-2023

Beschoeiingen 25,8 km'
Kademuren
1.051 m'

-

Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het op diepte houden van de watergangen.

Integraal waterketenplan 2019-2023
(riolering)

Riool: circa 165 km'

Gemalen 141 stuks

-

Voor de riolering is het uitgangspunt om een goed functionerend en duurzaam rioolstelsel in stand te houden.

Voertuigen
Nvt

46 objecten

sober

De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, toezicht en facilitaire zaken.
Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen.
Om de duurzaamheid te bevorderen zullen de voertuigen zoveel mogelijk worden vervangen door elektrische voertuigen

Vastgoed
2021-2024

Maatschappelijk &  commercieel 18
Sport &
bewegen
4
Eigen
huisvesting
3
Woningen
12
Bijzondere
objecten
31

Basis

In 2020 is een beheerplan vastgoed 2021-2024 opgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille.
Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie is voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. Het gaat hier om 21 objecten waar maatschappelijke functies worden gehuisvest en 30 objecten ter bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de kernportefeuille is de afgelopen jaren stabiel.
De 13 woningen in de strategische portefeuille worden regulier in stand gehouden tot dat deze worden afgestoten. Vanaf 2021 wordt een actief verkoopbeleid gevoerd.

*deze cijfers zijn gebaseerd op nog niet geactualiseerde data.  

Budgettair kader
In de volgende drie tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Dit zowel in relatie tot de gemeentelijke exploitatiebegroting, de onderliggende voorziening als voor wat betreft de geprognosticeerde investeringsuitgaven.

Exploitatie
Hieronder zijn de begrote exploitatiebudgetten per kapitaalgoed voor de komende vier jaar in beeld gebracht.

Tabel 9.2 - Exploitatiegegevens kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Kapitaalgoed

2024

2025

2026

2027

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.707

1.886

1.955

2.032

Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties

Civieltechnische kunstwerken

124

204

334

336

Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Openbare verlichting

587

587

587

587

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Verkeersregelinstallaties

222

294

294

294

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Wegmeubilair

118

125

125

125

Reinigen, herstellen en vervanging

Riolering

1.548

1.517

1.517

1.521

Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Oppervlaktewater

397

439

440

441

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen

Groen en bomen

2.071

2.071

2.071

2.071

Onderhoud, herstellen en vervangen van beplanting en bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil

Speelvoorzieningen

103

103

103

103

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Voertuigen

274

339

371

384

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

Vastgoed

2.827

2.888

3.109

3.109

Dagelijks onderhoud, elektra, water

 (inclusief dotatie voorziening en kapitaallasten, exclusief interne uren)
De begrote stijging van de uitgaven in 2025 en volgende jaren is voornamelijk het gevolg van stijgende kapitaallasten als gevolg van geplande realisaties van voorgenomen investeringen.

Voorzieningen
Hieronder zijn de geraamde onttrekkingen per voorziening kapitaalgoed voor de komende jaren weergegeven.

Tabel 9.3 - Onttrekkingen voorzieningen kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Kapitaalgoed

2024

2025

2026

2027

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.163

1.163

1.163

1.163

Vervangen toplaag asfalt en groot onderhoud elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

71

71

71

71

Groot onderhoud aan bruggen

Openbare verlichting

136

136

136

136

Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting

Verkeersregelinstallaties

65

65

65

65

Groot onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties en pollers

Riolering

2.821

3.355

0

1.054

Groot onderhoud en vervanging van riolering en gemalen

Oppervlaktewater

175

65

175

65

Baggeren watergangen

Speelvoorzieningen

34

34

34

34

Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en ondergronden

Vastgoed

1.502

654

1.133

624

Groot onderhoud van gebouwen

Investeringen
Hieronder zijn de geplande investeringsuitgaven per kapitaalgoed voor de komende jaren in beeld gebracht.

Tabel 9.4 - Geplande investeringsuitgaven kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Kapitaalgoed

2024

2025

2026

2027

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.910

300

900

650

Vervangen van asfalt en elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

105

125

135

135

Vervanging van bruggen

Verkeersregelings-installaties

950

0

0

0

Doseerlichten tegengaan sluipverkeer

Oppervlaktewater

60

35

35

35

Vervanging beschoeiingen

Voertuigen

286

433

89

37

Vervanging van auto’s en vrachtwagens

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32