Financiële begroting

Meerjarenbeeld 2024-2027

Tabel 11.1 - Financieel Meerjarenbeeld               (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023

72

812

-2.561

-868

Amendementen dd. 9 november 2022

75

25

25

25

Vastgestelde begroting 2023-2026 incl. amendementen

147

837

-2.536

-843

Eerste wijziging Begroting 2023-2026 (dd. 9 november 2022)

26

-372

622

0

Structurele doorwerking Najaarsnota 2022

2

2

2

2

Saldo voor Kadernota 2024

175

467

-1.912

-841

Kadernota 2024

-175

-465

-2.120

-4.131

Saldo na Kadernota 2024

0

2

-4.032

-4.972

Meicirculaire 2023

-183

-168

-1.075

7

Opvoeren mutaties akkoord Jeugdzorg (Alg. Uitkering)

-

450

705

639

Voordeel BTW Compensatiefonds (Alg. Uitkering)

250

250

250

250

Budget onderzoek Internationals naar 2023

30

-

-

-

Aanvullend voordeel Opvang vluchtelingen COA - afspraak voor 5 jaar

150

150

150

150

CAO-ontwikkeling 2024 (van 2% naar 4%)

-325

-325

-325

-325

Onttrekking reserve kosten Omgevingswet

100

-

-

-

Kleine technische mutaties

10

9

13

174

BEGROTINGSSALDO 2024-2027

32

368

-4.314

-4.077

Het hierboven genoemde begrotingssaldo voor de jaren 2024 tot en met 2027 is inclusief incidentele baten en lasten. Om het structurele evenwicht van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 weer te geven worden de incidentele baten en lasten geëlimineerd uit dit begrotingssaldo in het volgende overzicht.

Tabel 11.2 - Presentatie structureel begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

                    -2.349

-554

                  -4.411

                     -4.077

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

                       2.382  

                       922  

                     97   

                        -   

Begrotingssaldo (A)  

                   32

368

                 -4.314

                 -4.077

Waarvan incidentele dekking uit reserves

                 2.382

                    922

97                   

                        -   

Waarvan incidentele baten

                    -

                    -

                    -

                        -   

Waarvan incidentele lasten

                -2.382

                   -922

                 -97

                        -   

Saldo incidentele posten (B)

                 -

                   -

                 -

                       -   

Structureel begrotingssaldo (verschil tussen A en B)

                   32

                368

                 -4.314

                    -4.077

De gemeente Wassenaar heeft voor 2024  en 2025 een reëel en structureel sluitende begroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32