Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 12.1 - Baten, lasten en saldo 2022-2024 per programma

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

("-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P1 Veiligheid en Handhaving

1.972

-5.234

-3.261

2.601

-6.802

-4.201

102

-4.204

-4.103

P2 Mens en Maatschappij

8.892

-33.359

-24.467

9.874

-39.007

-29.133

11.652

-38.934

-27.281

P3 Bestuur en middelen

56.800

-18.968

37.832

57.472

-19.228

38.244

60.114

-19.786

40.328

P4 Fysieke leefomgeving

2.338

-5.058

-2.721

2.514

-6.184

-3.669

1.879

-6.176

-4.296

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

10.997

-17.890

-6.893

12.439

-19.509

-7.069

12.224

-19.221

-6.997

Saldo van baten en lasten

80.999

-80.509

490

84.901

-90.729

-5.828

85.971

-88.320

-2.349

Onttrekking aan reserves

5.052

0

0

4.470

0

0

2.382

0

0

Toevoeging aan reserves

0

-5.542

0

0

-964

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

-490

0

0

3.505

0

0

2.382

Geraamde resultaat programma

86.052

-86.052

0

89.371

-91.694

-2.323

88.353

-88.320

32

Toelichting op overzicht baten en lasten

De cijfers in de kolom rekening 2022 zijn conform de cijfers in de jaarstukken 2022 inclusief de resultaatverdeling van het jaar 2022.
De cijfers in de kolom begroting 2023 zijn tot en met de mutaties van de voorjaarsnota 2023.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32