Paragrafen

Paragraaf Financiering

Inleiding
Financiering / Treasury betreft de wijze waarop de gemeente leningen aantrekt en eventueel overtollig geld (tijdelijk) uitzet.  Naast de wettelijke kaders opereert de gemeente Wassenaar binnen de kaders van het door de raad vastgestelde Treasurystatuut.

Beleidskader 2024 - 2027
Voor de komende jaren wordt een afnemend financieringsoverschot verwacht. Deze afname wordt veroorzaakt door een ambitieus investeringsprogramma. De komende jaren zal er op worden gestuurd dat het financieringsoverschot positief blijft. Indien nodig zullen investeringen daartoe worden getemporiseerd, maar er is tevens de verwachting dat verkoop van vastgoed en positieve rekeningresultaten dit jaar en komende jaren een positief effect zullen hebben op het financieringsoverschot.

Financieringspositie 2024
Begin 2024 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille van € 18,7 miljoen naar verwachting uit:

Tabel 10.1 - Verwachte beleggingsportefeuille per 1 januari 2024           (bedragen x € 1.000)

Uitgezette c.q. opgenomen geldmiddelen

Bedrag

Gemiddeld

Looptijd

1 januari

rente

Expiratie

2023

percentage

BNG rekening courant

143

0,0

dag.opvr.

Langlopende leningen u/g

4.834

div.

Schatkistbankieren rekening courant

13.760

2,5

dag.opvr.

Ontwikkeling liquiditeit
In de berekening van de korte termijn liquiditeitsprognose worden de lange termijn-/kapitaalmarkt uitzettingen en financieringen buiten beschouwing gelaten. De beleggings- en financieringsportefeuille van begin 2024 heeft naar verwachting een overschot aan kort geld van € 18,7 miljoen. In de loop van 2024 zal dit afnemen tot € 12,5 miljoen. De liquiditeiten worden met name ingezet om investeringsuitgaven te kunnen doen.

Prognosebalans in relatie tot te verwachten opbrengsten
De prognosebalans op de volgende pagina is opgesteld in de veronderstelling dat van de uit eerdere besluitvorming openstaande (investerings)kredieten bijna alle plannen gerealiseerd worden de komende jaren. Bij de nieuw geplande investeringen wordt uitgegaan van planningsoptimisme. Niet alle investeringen zullen conform planning worden uitgevoerd en gezien het beleidskader zullen investeringen worden getemporiseerd indien het verloop van het financieringsoverschot daar om vraagt. Een prognosebalans toont daarnaast een ietwat pessimistisch beeld, aangezien er geen ruimte is om rekening te houden met niet begrote opbrengsten verkoop vastgoed, terwijl die wel te verwachten zijn bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gemeentewerf, en te verwachten positieve rekeningresultaten.

Tabel 10.2 - Geprognosticeerde balans                                            (bedragen x € 1.000)

Geprognosticeerde balans 2024-2027

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Boekwaarde per 31 december     

2023

2024

2025

2026

2027

ACTIVA

Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                41

                39

                38

                36

                35

Materiële vaste activa

Volgens staat C

50.598

52.915

54.663

55.913

56.710

Financiële vaste activa

Uitzettingen

0

0

0

0

0

Langlopende leningen u/g

4.834

4.812

4.790

4.768

4.746

Kapitaalverstrekkingen/deelnemingen

455

455

455

455

455

Voorraden

MPG (bouwgrondexploitaties)

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen *

7.458

7.458

7.458

7.458

7.458

Rek Courant met Rijk ***

13.760

7.526

3.627

0

0

Rek Courant niet financieel*

318

318

318

318

318

Overig*

3.452

3.452

3.452

3.452

3.452

Liquide middelen **

143

143

143

143

143

Overlopende activa*

7.022

7.022

7.022

7.022

7.022

Totaal Activa

        88.081

        84.140

        81.966

        79.565

        80.339

PASSIVA

Eigen Vermogen

    Algemene reserves

51.791

50.060

49.360

49.360

49.360

    Bestemmingsreserves

5.654

5.003

4.781

4.684

4.684

Resultaat

392

32

368

-4.314

-4.077

Vreemd Vermogen

Voorzieningen

19.392

18.182

16.583

16.173

16.139

Vaste geldleningen

178

189

200

2.988

3.559

Kortlopende schulden < 1 jaar*

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

Overlopende passiva*

5.554

5.554

5.554

5.554

5.554

Totaal passiva

88.081

84.140

81.966

79.565

80.339

Financieringssaldo

0

0

0

0

0

* Volgen uit de bedrijfsvoering, op basis van het 3-jaarsgemiddelde van de laatste 3 jaarrekeningen.
** De ontwikkeling van het financieringssaldo wordt weergegeven in de ontwikkeling van de post rekening courant met het Rijk.

Netto schuldquote
Omdat Wassenaar geen langlopende geldleningen heeft aangetrokken en vrijwel geen leningen heeft (door)verstrekt aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, is de netto schuldquote negatief.

Risicobeheer
Alle treasury-activiteiten vinden plaats binnen de kaders, richtlijnen en limieten als vastgesteld in het Treasurystatuut en overige wetgeving.

Toezichtnormen
De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto-vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. De limiet wordt bepaald voor korte financiering met een rente-typische looptijd van maximaal 1 jaar en wordt gerelateerd aan het begrotingstotaal.
Met een begrotingstotaal van circa € 88,2 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2024 € 7,5 miljoen (8,5%).

Tabel 10.3 - Prognose kasgeldlimiet 2023                                                (bedragen x € 1.000)

Prognose kasgeldlimiet aan het begin

Kwartaal

Kwartaal

Kwartaal

Kwartaal

van het kwartaal

1

2

3

4

2024

2024

2024

2024

1. Gemiddeld liquiditeitssaldo (bruto)

13.903

11.825

9.747

7.669

2. Kasgeldlimiet

7.498

7.498

7.498

7.498

3.  Ruimte onder de kasgeldlimiet (2+1)

21.401

19.323

17.245

15.167

4. Overschrijding  van de kasgeldlimiet (2+1)

-

-

-

-

5. Minimaal aan te trekken lange financiering 2022 (cum)(4)

-

-

-

-

Zoals eerder gesteld heeft het liquiditeitsoverschot een structureel karakter dat in de loop van het huidig meerjarenperspectief zal afnemen (dit voornamelijk als gevolg van voorgenomen investeringen).
De kasgeldlimiet wordt in 2024 niet overschreden. Er wordt in 2024 dus geen lange financiering aangetrokken.

Tabel 10.4 - Prognose renterisico vaste schuld                                              (bedragen x € 1.000)

Renterisico vaste schuld

2024

2025

2026

2027

1. Rentherzieningen

0

0

0

0

2. Aflossingen

0

0

0

0

3. Renterisico (1+2)

0

0

0

0

4. Renterisiconorm

17.643

17.535

17.495

17.327

5a. Ruimte onder risiconorm (4+3)

17.643

17.535

17.495

17.327

5b. Overschrijding renterisiconorm (4-3)

4a. Begrotingstotaal

88.217

87.673

87.473

86.637

4b. Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

4. Renterisiconorm (4a x 4b)

17.643

17.535

17.495

17.327

Wet Houdbare overheidsfinanciën
Volgens Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2013 is de 'Wet houdbare overheidsfinanciën' aangenomen waarmee decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen.

In 2024 bedraagt de referentiewaarde voor Wassenaar bij benadering € 3,142 miljoen.

Tabel 10.5 - Berekening EMU-saldo                                                                   (bedragen x € 1.000)

Berekening Emusaldo

2023

2024

2025

2026

2027

EMU-SALDO

-6.039

-6.267

-3.932

-6.437

-593

EMU-SALDO referentiewaarde (2023 e.v. bij benadering)

-2.830

-3.142

-3.123

-3.116

-3.086

Verschil EMU-saldo & referentiewaarde

-3.209

-3.125

-809

-3.321

2.493

Activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

-36

-22

-22

-22

-22

en leningen

Mutaties

Uitzettingen

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

-7.555

-6.234

-3.899

-3.627

0

(1 januari tot

Liquide middelen

90

0

0

0

0

Overlopende activa

754

0

0

0

0

31 december)

Passiva

Vaste Passiva

Vaste schuld

0

11

11

2.788

571

Vlottende passiva

Vlottende schuld

1.679

0

0

0

0

Overlopende passiva

-2.387

0

0

0

0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Tabel 10.6 - Kasstroomoverzicht 2024                                                                       (bedragen x € 1.000)

Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen)

Bedragen x € 1.000

Toename:

Stortingen in reserves

0

Stortingen in voorzieningen

3.556

Afschrijvingen

2.683

Aflossingen verstrekte geldleningen / deelnemingen

24

Begrotingssaldo

32

Totale toename

6.295

Afname:

Netto investeringen

-4.128

Afname vaste schulden

-11

Beschikking over reserves

-2.382

Beschikking over voorzieningen

-5.976

Totale afname

-12.497

Mutatie liquide middelen

-6.202

Waarvan:

Afname rekening courant met Rijk

-6.234

Begrotingssaldo (nog niet bestemd)

32

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32