Programma's

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Tabel 6.1 - Beleidsindicatoren per programma

Progr.

Nr.

Naam Indicator 

Eenheid 

Bron 

Cijfer
Wassenaar
(jaartal)

Vergelijkingscijfer
Nederland
(jaartal)

1

6. 

Verwijzingen Halt 

Aantal per 1.000 jongeren 

Bureau Halt 

10 (2022)

8 (2022)

1

8. 

Winkeldiefstallen 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

0,6 (2022)

2,3 (2022)

1

9. 

Geweldsmisdrijven 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

4,1 (2022)

4,6 (2022)

1

10. 

Diefstallen uit woning 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

2,2 (2022)

1,4 (2022)

1

11. 

Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

5 (2022)

6 (2022)

2

17. 

Absoluut verzuim 

Aantal per 1.000 leerlingen 

DUO 

1,3 (2022)

2,7 (2022)

2

18. 

Relatief verzuim 

Aantal per 1.000 leerlingen 

DUO 

17 (2022)

24 (2022)

2

19. 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers) 

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 

DUO 

1% (2022)

2% (2022)

2

20. 

Niet-sporters 

CBS

44,2% (2022)

46,4% (2022)

2

21. 

Banen 

Aantal per 1.000 inwoners
 in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA 

663,6 (2022)

825,3 (2022)

2

22. 

Jongeren met een delict
 voor de rechter 

% 12 t/m 21 jarigen 

CBS

1,3% (2021)

1,6% (2021)

2

23. 

Kinderen in uitkeringsgezin 

% kinderen tot 18 jaar 

CBS

4% (2022)

6% (2022)

2

24. 

Netto arbeidsparticipatie 

% van de werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de totale beroepsbevolking 

CBS 

69% (2022)

72,2% (2022)

2

26. 

Werkloze jongeren 

% 16 t/m 22 jarigen 

CBS

1% (2022)

2% (2022)

2

27. 

Personen met een bijstandsuitkering 

Aantal per 10.000 inwoners 

CBS 

252,7 (2021)

400,3 (2021)

2

28. 

Lopende re-integratievoorzieningen 

Aantal per 1.000 inwoners

CBS 

7,7 (2022)

12,3 (2022)

2

29. 

Jongeren met jeugdhulp 

% van alle jongeren tot 18 jaar 

CBS 

8,7% (2022)

10,7% (2022)

2

30. 

Jongeren met jeugdbescherming 

% van alle jongeren tot 18 jaar 

CBS 

0,6% (2022)

1% (2022)

2

31. 

Jongeren met jeugdreclassering 

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 

CBS 

0,3% (2022)

0,3% (2022)

2

32. 

Cliënten met een maatwerk-
arrangement WMO 

Aantal per 10.000 inwoners 

CBS

450 (2021)

659 (2021)

3

1. 

Formatie 

Fte per 1.000 inwoners 

Eigen gegevens 

7,3 (2022)

3

2. 

Bezetting 

Fte per 1.000 inwoners 

Eigen gegevens 

6,1 (2022)

3

3. 

Apparaatskosten 

Kosten per inwoner 

Eigen gegevens 

399 (2022)

3

4. 

Externe inhuur 

Kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen 

Eigen gegevens 

13,1% (2022)

3

5. 

Overhead 

% van totale lasten 

Eigen gegevens 

14,2% (2022)

4

35. 

Gemiddelde WOZ waarde 

Duizend euro 

CBS 

731 (2023)

369 (2023)

4

36. 

Nieuw gebouwde woningen 

Aantal per 1.000 woningen 

CBS 

1,6 (2022)

9,3 (2022)

4

37. 

Demografische druk 

CBS 

95,1% (2022)

70,3% (2022)

4

38. 

Gemeentelijke woonlasten
(eenpersoonshuishouden) 

In Euro’s 

COELO 

1323 (2022)

823 (2022)

4

39. 

Gemeentelijke woonlasten
(meerpersoonshuishouden) 

In Euro’s 

COELO 

1561 (2022)

905 (2022)

5

14. 

Functiemenging 

LISA 

15% (2022)

29% (2022)

5

16. 

Vestigingen (van bedrijven) 

Aantal per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 

LISA 

162,7 (2022)

174 (2022)

5

33. 

Omvang huishoudelijk restafval 

Kg/inwoner 

CBS 

219 (2021)

169 (2021)

5

34. 

Hernieuwbare elektriciteit 

RWS 

5,6% (2021)

33,2% (2021)

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32