Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 12.2 - Meerjarenperspectief 2024-2027 per programma

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2024

2025

2026

2027

("-"=nadeel/"+"=voordeel)

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P1 Veiligheid en Handhaving

102

-4.204

-4.103

102

-4.129

-4.028

102

-4.129

-4.028

102

-4.129

-4.028

P2 Mens en Maatschappij

11.652

-38.934

-27.281

11.636

-39.593

-27.957

11.573

-39.634

-28.061

10.901

-38.863

-27.962

P3 Bestuur en middelen

60.114

-19.786

40.328

61.036

-19.048

41.988

57.466

-18.850

38.616

57.275

-18.823

38.452

P4 Fysieke leefomgeving

1.879

-6.176

-4.296

1.879

-5.345

-3.466

1.804

-4.767

-2.963

1.804

-4.767

-2.963

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

12.224

-19.221

-6.997

12.570

-19.661

-7.091

12.222

-20.197

-7.975

12.582

-20.159

-7.577

Saldo van baten en lasten

85.971

-88.320

-2.349

87.222

-87.776

-554

83.166

-87.577

-4.411

82.664

-86.741

-4.077

Mutaties reserves

P1 Veiligheid en Handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P2 Mens en Maatschappij

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P3 Bestuur en middelen

731

0

731

200

0

200

0

0

0

0

0

0

P4 Fysieke leefomgeving

1.475

0

1.475

700

0

700

0

0

0

0

0

0

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

126

0

126

22

0

22

97

0

97

0

0

0

Totaal mutaties reserves

2.382

0

2.382

922

0

922

97

0

97

0

0

0

Geraamde resultaat

88.353

-88.320

32

88.144

-87.776

368

83.263

-87.577

-4.314

82.664

-86.741

-4.077

Per saldo geeft 2024 na mutaties reserves een positief saldo van € 32.000. Exclusief reservemutaties
is er sprake van een negatief saldo van € 2.349.000.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32