Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Tabel 12.5 - Baten en lasten per taakveld (én per programma)

Programma:P1 Veiligheid en Handhaving

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2024

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

-2.620.704

-2.620.704

1.2 Openbare orde en veiligheid

101.693

-1.583.721

-1.482.028

Saldo van baten en lasten programma

101.693

-4.204.425

-4.102.732

Programma:P2 Mens en Maatschappij

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2024

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.1   Openbaar basisonderwijs

600.000

-819.130

-219.130

4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken

783.671

-2.103.847

-1.320.176

5.1   Sportbeleid en activering

241.296

-675.375

-434.079

5.2   Sportaccommodaties

519.707

-1.829.438

-1.309.731

5.3   Cultuurpresent.,-prod.en-particip

54.915

-575.946

-521.031

5.4   Musea

0

0

0

5.6   Media

134.325

-783.484

-649.159

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie

2.520.540

-5.172.215

-2.651.675

6.2   Toegang & eerstelijnsvoorzieningen

0

-1.958.750

-1.958.750

6.3   Inkomensregelingen

6.484.470

-9.079.396

-2.594.926

6.4   WSW en beschut werk

0

-1.031.293

-1.031.293

6.5   Arbeidsparticipatie

0

-1.105.488

-1.105.488

6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.500

-996.308

-981.808

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

150.000

-1.891.122

-1.741.122

6.71b Begeleiding (WMO)

0

-655.000

-655.000

6.71c Dagbesteding (WMO)

0

-250.000

-250.000

6.71d Overige maatwerkarrangementen(WMO)

0

-368.039

-368.039

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

6.72a Jeugdhulp begeleiding

0

-669.070

-669.070

6.72b Jeugdhulp behandeling

0

-673.722

-673.722

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

0

-611.538

-611.538

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

-1.634.873

-1.634.873

6.73a Pleegzorg

0

-222.174

-222.174

6.73b Gezinsgericht

0

-103.246

-103.246

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

0

-666.984

-666.984

6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf

0

-1.776.493

-1.776.493

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

0

-443.593

-443.593

6.74c Gesloten plaatsing

0

-342.282

-342.282

6.81  Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

0

-390.553

-390.553

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

6.82a Jeugdbescherming

0

-212.705

-212.705

6.82b Jeugdreclassering

0

-84.037

-84.037

7.1   Volksgezondheid

148.940

-1.807.460

-1.658.520

Saldo van baten en lasten programma

11.652.364

-38.933.561

-27.281.197

Programma:P3 Bestuur en middelen

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2024

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

-2.133.568

-2.133.568

0.2 Burgerzaken

588.511

-1.553.297

-964.786

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

92.830

-488.427

-395.597

0.4 Overhead

3.320.238

-15.054.894

-11.734.656

0.5  Treasury

970.820

-14.798

956.022

0.61 OZB Woningen

8.800.459

-346.710

8.453.749

0.62 OZB Niet-Woningen

3.255.585

-65.196

3.190.389

0.64 Belastingen overig

434.041

-108.097

325.944

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

42.700.548

179

42.700.727

0.8  Overige baten en lasten

-48.812

-21.300

-70.112

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

Saldo van baten en lasten programma

60.114.220

-19.786.108

40.328.112

Programma:P4 Fysieke leefomgeving

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2024

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.2 Onderwijshuisvesting

0

-1.371.931

-1.371.931

5.5 Cultureel erfgoed

4.550

-498.919

-494.369

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

54.129

-122.294

-68.165

8.1 Ruimte en leefomgeving

0

-1.700.583

-1.700.583

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

0

-36.576

-36.576

8.3 Wonen en bouwen

1.820.559

-2.445.228

-624.669

Saldo van baten en lasten programma

1.879.238

-6.175.531

-4.296.293

Programma:P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2024

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

233.164

-4.742.179

-4.509.015

2.2 Parkeren

138.673

-407.901

-269.228

2.3 Recreatieve havens

26.757

-4.252

22.505

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

0

-481.639

-481.639

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

104.946

-100.412

4.534

3.4 Economische promotie

2.507.662

-204.664

2.302.998

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

199.847

-4.954.444

-4.754.597

7.2 Riolering

2.780.442

-2.050.376

730.066

7.3 Afval

5.716.054

-4.616.514

1.099.540

7.4 Milieubeheer

516.000

-1.658.301

-1.142.301

Saldo van baten en lasten programma

12.223.545

-19.220.682

-6.997.137

Saldo van baten en lasten alle programma's

85.971.060

-88.320.307

-2.349.247

Reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P1 Veiligheid en Handhaving

0

0

0

P2 Mens en Maatschappij

50.000

0

50.000

P3 Bestuur en middelen

731.000

0

731.000

P4 Fysieke leefomgeving

1.475.000

0

1.475.000

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

125.600

0

125.600

Mutaties reserves

2.381.600

0

2.381.600

Geraamde resultaat

Baten

Lasten

Saldo

Geraamde resultaat

88.352.660

-88.320.307

32.353

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32