Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen, en de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht. Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Het omvat alle strategieën van de gemeente rond het verwerven, beheren, bewerken en uitgeven van gronden. Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de beleidstaken waaronder ruimtelijke ordening.

Visie en beleid
De nota 'Grondbeleid 2015-2019' is vastgesteld in oktober 2015 en de 'Grondprijsbrief 2020' in februari 2020. Beide nota’s zullen worden herzien in samenhang met invoering van de Omgevingswet. Het grondbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van deze nota’s. De nota grondbeleid schetst de uitgangspunten van het te voeren grondbeleid van de gemeente Wassenaar. De nota beschrijft onder andere de diverse grondbeleidsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft en er worden concrete grondbeleidskeuzes gemaakt. Ook geeft het richtlijnen voor het “in de markt zetten” van in exploitatie te brengen gronden. De methoden van prijsbepaling voor de toekomstige functie van de te verkopen grond staan beschreven, met als doel een marktconforme prijs. Dit alles heeft tot doel het voeren van een transparant en eenduidig grondbeleid, en om het groene karakter van de gemeente zoveel als mogelijk te behouden en het bijzondere woon- en leefmilieu te beschermen. De grond en het vastgoed zijn voor het overgrote deel in bezit van andere partijen. Dat houdt in dat de gemeente voorwaarden stelt waaronder ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zoals het verhalen van kosten.

Doelstellingen
Het voeren van het grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen en ambities te realiseren. Door middel van het grondbeleid kan de gemeente haar invloed uitoefenen op de wijze waarop de grond wordt gebruikt. Grondbeleid is niet zonder financiële risico’s. Hierover staat meer in de paragraaf weerstandsvermogen. Voor grondbeleid en grondexploitaties gelden de volgende doelstellingen:

  • In de grondpolitiek zijn we ondersteunend (=facilitaire grondpolitiek);
  • Risicomanagement van het grondbeleid en de uitvoering zijn volgens de grondprijzenbrief;
  • We streven naar samenwerkingsvormen als actieve grondpolitiek noodzakelijk is;
  • We willen vlot kunnen inspelen op marktontwikkelingen bij verwerving en uitgifte;
  • Ons uitgangspunt is de (nog te actualiseren) grondprijzenbrief 2023-2025, waarbij we bij definitieve grondprijsbepaling in principe marktconforme prijzen hanteren;
  • We willen positief renderende, dan wel kostendekkende grondexploitaties en exploitatieovereenkomsten; en
  • De kosten en opbrengsten die niet onder een grondexploitatie vallen en die zijn gemoeid met de uitvoering van het grondbeleid, komen ten laste en ten gunste van de algemene middelen (in verband met het ontbreken van een reserve grondexploitatie).

Activiteiten 2024
Jaarlijks stellen we een werkbudget Grondzaken beschikbaar om het grondbeleid te kunnen uitvoeren dat niet onder een grondexploitatie valt. Dit budget wordt onder andere gebruikt voor taxaties, informatiebetrekking van het kadaster, incidentele inschakeling van externe deskundigen, bodemonderzoeken en exploitatie en beheer van vastgoed dat tijdelijk in onze vastgoedportefeuille zit.

Kostenverhaal
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kostenverhaal zijn:

  • Bij lopende projecten en toekomstige ontwikkelplannen worden intentie- en anterieure overeenkomsten afgesloten waarbij het kostenverhaal (ook het wettelijk verplichte) is verankerd;
  • Gemeentelijke grond onder de juiste voorwaarden en marktconforme prijs verkopen aan een ontwikkelaar én het kostenverhaal verzekeren door deze kosten te verrekenen in de grondprijs, dan wel separaat te verankeren in de privaatrechtelijke overeenkomst;
  • Voor potentieel grotere initiatieven en/of projecten maakt gemeente Wassenaar, daar waar nodig, gebruik van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen een projectontwikkelaar/initiatiefnemer en de gemeente om een haalbaar project te kunnen realiseren, waarbij een aantal inhoudelijke punten worden verkend en besproken om te komen tot een haalbaar plan, zowel financieel als inhoudelijk. In deze periode wordt al een aanzienlijke inzet van de ambtelijke capaciteit gevraagd. Omdat kosten hierbij altijd voor de baten uitgaan, wordt hier structureel budget voor vrijgemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32