Financiële begroting

Uitgangspunten

Onderwerp

Begroting 2024

Begroting 2023

Salarissen
De huidige cao loopt tot en met 1 januari 2024. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2024 lopen momenteel.

4%

3,3 %

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2023 van het CPB. Voor 2024 bedraagt deze naar verwachting 3,2%.

3,2%

4,1 %

Subsidies
Op 8 juni 2020 heeft de raad het subsidiebeleid vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het indexatiepercentage voor loon- en prijscompensatie of cao-wijzigingen gelijk is aan het algemene indexatiepercentage dat in de gemeentelijke begroting wordt gehanteerd.

Conform subsidieplan 2024

Conform subsidieplan 2023

Verbonden partijen
De ramingen voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan uit van de ingediende begrotingen.

ontwerp begroting GR 2024

ontwerp begroting GR 2023

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 bedraagt voor 2024 3,2% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

3,2%

3,1%

Omslagrente
De omslagrente voor 2024 bedraagt net als in 2023 0%.

0%

0%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de Meicirculaire. Hier wordt u separaat over geïnformeerd.

Meicirculaire 2023

Meicirculaire 2022

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32