Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Tabel 12.3 - Incidentele baten en lasten 2024-2027 per programma

LASTEN

BATEN

OMSCHRIJVING (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

P2 Mens en Maatschappij

Project De Schulpwei

      50

P3 Bestuur en Middelen

Ontvlechting Sociaal Domein Voorschoten

     500

     200

Implementatie nieuw financieel systeem

     150

Verbeteren bestuurscultuur

      81

P4 Fysieke leefomgeving

Invoering Omgevingswet

     300

Sanering grond gemeentewerf

  1.000

     500

RO-procedure nieuwbouw SKOW incl. participatietraject

     175

RO-procedure voor te verlaten locaties St. Jan Baptist- en St. Jozefschool t.b.v. woningbouw incl. participatiewet

     200

P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

Uitvoeringskosten Lokale Energiestrategie 2023-2026

126 

22

97

Subtotaal incidenteel

  2.382

     922

       97

          -

          -

          -

          -

          -

Mutaties reserves

Dekking Algemene Reserve

  1.731

     700

Dekking Reserve Grote Projecten

     225

     200

Dekking Egalisatiereserve Omgevingswet

     300

Dekking Reserve Volkshuisvesting en Duurzaamheid

126 

22

97

Totaal incidenteel inclusief mutaties reserves

  2.382

     922

      97

          -

  2.382

     922

       97

          -

Saldo incidentele baten en lasten

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

Toelichting incidentele baten en lasten
Op basis van de Financiële Verordening 2023, waarin is opgenomen dat incidentele posten vanaf € 50.000 worden toegelicht, is de toelichting op bovenstaande posten als volgt:

Project de Schulpwei
Als de nieuwe sporthal in het derde kwartaal van 2023 wordt opgeleverd, kan de Schulpwei worden afgestoten. Bezien moet worden wat er mogelijk is t.a.v. herontwikkeling of herbestemming van de locatie. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met de grondeigenaar. Dit project zal in 2023 starten, om onnodige leegstand en verpaupering te voorkomen. Ook in 2024 worden hiervoor kosten voorzien. De gemeenteraad zal hierbij betrokken worden, na een eerste intitiële verkenning van de (on)mogelijkheden.

Ontvlechting Sociaal Domein Voorschoten-Wassenaar
In 2023 heeft de gemeente Voorschoten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociaal Domein opgezegd. De raad is geïnformeerd over de werkzaamheden die hierdoor binnen Wassenaar zelfstandig moeten worden opgepakt. Een eerste inschatting laat zien dat er een bedrag van € 700.000 benodigd is voor 2024 en 2025, voor ontvlechting, transitie en opbouw (OTO).

Implementatie nieuw financieel systeem
Het huidige financieel systeem is inmiddels al zo'n 10 jaar in gebruik. Vanuit aanbestedingsregels is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Daarbij wordt er ook een kwaliteit -en efficiency impuls verwacht van een nieuwe financieel systeem.

Verbeteren bestuurscultuur
Het onderzoek naar de bestuurscultuur is op 1 juni 2023 gepubliceerd en zal ook in 2024 leiden tot acties en aanbevelingen om deze te verbeteren.

Invoering en In beheer nemen Omgevingswet
Voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie is er een bedrag van € 100.000 opgenomen.  
In verband met de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2024 voor de Omgevingswet is in 2024 een aanvullend incidenteel bedrag van € 200.000 benodigd om de doorwerking van de Omgevingswet goed in de organisatie te implementeren. Naast de Omgevingswet gaat het om acties in het kader van een gemeentedekkende omgevingsvisie en het 'Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)'. Dit is het nieuwe omgevingsloket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Sanering grond gemeentewerf

In de begroting 2023 is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor het saneren van de gemeentewerf in 2024. Deze inschatting was te laag. Er is naar huidig inzicht € 500.000 extra benodigd.

RO-procedure nieuwbouw SKOW en RO-procedure voor te verlaten locaties St. Jan Baptist- en St. Jozefschool t.b.v. woningbouw incl. participatietraject
Voor de realisatie van een nieuwe gefuseerde school voor de SKOW zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 70.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. € 105.000). Te zijner tijd komen de huidige locaties van de St. Jozefschool en de St. Jan Baptistschool vrij t.b.v. woningbouw. Voor de realisatie woningbouw op beide locaties, zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 95.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. €105.000). Het betreft de huidige locaties van de St. Jozefschool en de St. Jan Baptistschool die na bestemmingswijziging verkocht worden t.b.v. woningbouw.

Uitvoeringskosten Lokale Energiestrategie 2023-2026
Dit is dekking van uitgaven voor de energietransitie. Deze lasten worden gedekt vanuit de Reserve Volkshuisvesting en Duurzaamheid.  

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32